Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 68 ust.1 definiuje prawo każdego z nas do ochrony zdrowia. W ślad za niezbywalnymi uprawnieniami tam zagwarantowanymi, szczegółowy zakres praw pacjenta spisany jest w postaci szeregu ustaw, należą do nich:

  • ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
  • ustawa o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

Prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Każdy pacjent ma prawo do bezwarunkowej pomocy medycznej zawsze wtedy, gdy zagrożone jest jego zdrowie lub życie. Wszystkie świadczenia skierowane do pacjenta powinny opierać się na wiedzy medycznej oraz wszelkich dostępnych w danej chwili metodach diagnostycznych i technikach zapobiegania, rozpoznawania oraz leczenia chorób. Cały zespół medyczny biorący udział w procesie leczenia, tj. lekarze, dentyści, pielęgniarki, pracownicy laboratoriów powinni wykonywać soją pracę na rzecz pacjenta z najwyższą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Wszystkie procedury leczenia powinny być dla pacjenta jasne i przejrzyste.

Prawa pacjenta do wyrażania sprzeciwu

Warto pamiętać, że pacjent otrzymuje również prawa do sprzeciwu wobec orzeczenia lekarskiego czy lekarskiej opinii. Jeżeli orzeczenie lub opinia, zdaniem pacjenta, ogranicza w jakikolwiek sposób prawa pacjenta lub nakłada na niego nowe obowiązki, może on samodzielnie lub przy pomocy swojego pełnomocnika wnieść przeciwko nim sprzeciw i zakwestionować ich zasadność. Prawa te nie dotyczą jednak opinii i orzeczeń, które podlegają innym przepisom prawa, jak orzeczenia ZUS czy medycyny pracy. W stosunku do nich pacjent również może zgłaszać sprzeciw, jednak droga do ich wyrażenia jest zupełnie inna.

Polecamy: Kosmetyki dla dzieci i niemowląt Ekomaluch

Pacjent egzekwując swoje prawa pacjenta wnosi sprzeciw do Komisji Lekarskiej funkcjonującej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Komisja w określonym ustawie czasie musi zapoznać się z pełną dokumentacją lekarską, a w razie konieczności zleca wykonanie dalszych badań i wydaje orzeczenie, które ma charakter ostateczny.

Przy współpracy: https://damy-rade.info/